1. Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Nepremičninska družba:
Renes d.o.o., XXX. Divizije 48, 5250 Solkan.

Nepremičninski posrednik:
Posrednik s pridobljeno licenco MOPE, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja.

Naročitelj:
Fizična ali pravna oseba, ki je z nepremičninsko družbo sklenila pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami.

Tretja oseba:
Oseba, ki jo nepremičninski posrednik skuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

Pogodba o posredovanju:
Pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo kot dober strokovnjak prizadevala, da bo v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami, za naročitelja opravila raziskavo tržišča v zvezi s prodajo, nakupom, oddajo, najemom pogodbene nepremičnine, poiskala in spravila v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev npogodbe o prodaji, nakupu, oddaji oz. najemu pogodbene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje nepremičninski družbi plačati za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Šteje se, da je nepremičninska družba spravila tretjo osebo v stik z naročiteljem, če naročitelju ali tretji osebi posreduje naslov, sedež, številko telefona, telefaksa ali e-pošte tretje osebe oz. naročitelja, če naročitelja spravi v stik s tretjo osebo v svojih poslovnih prostorih ali če s tretjo osebo opravi ogled nepremičnine, ki je predmet pogodbe o posredovanju.

2. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja:
Ti splošni pogoji urejajo odnose med nepremičninsko družbo in naročiteljem in so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

3. Storitve posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnin:
Na osnovi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji in pooblastila lastnika nepremičnine za pridobitev dokumentacije se nepremičninska družba za plačilo za posredovanje zaveže opraviti naslednje storitve:

1. sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami
2. preveriti dejansko stanje nepremičnine (ogled )
3. preveriti pravno stanje lastništva nepremičnine in morebitne pravice tretjih oseb ( hipoteke, služnosti...)
4. telefonsko komuniciranje s strankami
5. vzpostavljanje stika naročitelja s tretjo osebo
6. sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla
7. pridobitev potrebne dokumentacije za sklenitev pravnega posla (ZKI, načrt parcel, potrdilo o namenski rabi), potrebna soglasja
8. priprava dogovora o prodaji ali predpogodbe
9. priprava prodajne pogodbe
10. seznanjanje naročitelja s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami
11. seznanjanje naročitelja in tretje osebe z davčnimi obveznostmi in cenami notarskih storitev
12. priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin
13. prijava pogodbe na davčni upravi in organiziranje overitve podpisa pri notarju
14. priprava zapisnika o prevzemu nepremičnine v posest
15. opraviti predajo nepremičnine kupcu z izpisom zapisnika o prevzemu


Na osnovi pogodbe o posredovanju nakupa oziroma prodaje in pooblastila lastnika nepremičnine za pridobitev dokumentacije se nepremičninska družba za posebno plačilo zaveže opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo o posredovanju posebej dogovorjene:

1. zagotovitev izdelave cenilnega elaborata
2. sestava prodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov
3. sestava pogodbe v odvetniški pisarni
4. priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo
5. druge storitve za katere se nepremičninska družba in naročitelj izrecno dogovorita.

Dodatne storitve in njihovo vrednost morata pogodbeni stranki določiti v pogodbi o posredovanju z

nepremičninami ali naknadno z aneksom h pogodbi o posredovanju z nepremičninami.

4. Storitve posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnin:
Na osnovi pogodbe o posredovanju pri najemu ali oddaji se nepremičninska družba za plačilo za posredovanje zaveže opraviti naslednje storitve:
1. preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled )
2. preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine
3. posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
4. priprava zapisnika o prevzemu nepremičnine v najem
5. opraviti predajo nepremičnine najemniku z izpisom zapisnika o prevzemu.

Na osnovi pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaje se posrednik za posebno plačilo

zaveže opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo posebej dogovorjene:
1. sestava najemne pogodbe v pisarni nepremičninske družbe
2. sestava najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov
3. sestava najemne pogodbe v odvetniški pisarni
4. druge storitve za katere se nepremičninska družba in naročitelj izrecno dogovorita.

5. Plačilo za posredovanje:
V primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila v višini 4% pogodbene vrednosti (V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.), najmanj pa v višini 506,30 € (z vključenim 22% DDV),če je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 €. Naročitelj in nepremičninska družba se s pogodbo lahko dogovorita za nižje plačilo za posredovanje.

Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (kupca in prodajalca), ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo za posredovanje, pri čemer skupno plačilo za posredovanje ne sme preseči višino 4% pogodbene vrednosti. (V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.).

V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje v višini 4% ( povečane za DDV) od dogovorjene pogodbene vrednosti, vendar ne več kot ene mesečne najemnine in ne manj kot 150,00 € ( povečano za DDV). Pogodbena vrednost predstavlja zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev za katerega se nepremičnina oddaja. Strošek posredovanja se lahko zaračuna izključno naročitelju.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, naročitelj pa jo je dolžan plačati v celoti ob sklenitvi pogodbe za katero je posredovala, če je bila le ta sklenjena.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje v celoti tudi v primeru:
- če stranki kasneje odstopita od sklenjene pogodbe
- če prodajalec zadrži prejeto aro zaradi odstopa kupca od nakupa
- če prodajalec spremeni pogoje prodaje oziroma najema brez soglasja nepremičninske družbe
- če naročitelj oz. njegov ožji družinski član proda oziroma odda nepremičnino osebi s katero jo je spravil v stik posrednik med in tudi po preteku pogodbenega razmerja z nepremičninsko družbo, in sicer v roku šestih mesecev po prenehanju pogodbe o posredovanju
- če je dogovor o prodaji ali oddaji ničen zaradi zavajanja in dajanja neresničnih podatkov s strani naročitelja.

Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega se posreduje.

Ne nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če naročnik:
– sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini,
– sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe,
– enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročitelj nepremičninski družbi povrne dejanske stroške, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, skladno s cenikom ki je priloga tej pogodbi. Ne glede na navedeno pa, višina dejanskih stroškov, ki jih nepremičninska družba zaračuna lahko znaša največ 150 eurov povečano za DDV.

Naročitelj se obvezuje, da bo v primerih, ko bo sam sklenil pogodbo oz. realiziral posel o tem takoj oz. najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe obvestil nepremičninsko družbo ter ji predal tudi kopijo predmetne pogodbe.

6. Ostali stroški:

Nepremičninska družba ima pravico do vračila plačila vseh dodatnih dogovorjenih stroškov, ki jih je imela v zvezi s posredovanjem za naročitelja, v skladu z veljavnim cenikom družbe, ki je sestavni del teh splošnih pogojev in skladno z naročilom določenim v pogodbi o posredovanju ali aneksu h pogodbi o posredovanju.

8. Fiduciarni račun
Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

9. Druge obveznosti naročitelja
Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine). Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti
Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine. Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju;
Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe
Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

10. Obveznosti po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

1. ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
2. ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
3. pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;
4. redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.
Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
3. datum in kraj rojstva,
4. davčno številko ter
5. številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

11. Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov
Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta)

Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument. Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:
- da gre za fotokopijo,
- svoj naziv,
- izrecno določen namen fotokopiranja,
- pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja.
Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki

Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico:
- od nepremičninske družbe dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,
- dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov;
- uporabnikov ali kategorij uporabnikov, v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
- predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da:
- od nepremičninske družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov,
- od nepremičninske družbe zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
- ugovarja obdelavi,
- zahteva od nepremičninske družbe, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,
- zahteva, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke,
- se osebni podatki neposredno prenesejo od ene nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično izvedljivo,
-vloži pritožbo pri nadzornem organu.

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih zvezi s prenosom.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

12. Ostale določbe:
Za urejanje pravnega razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem v zvezi s pogodbo o posredovanju velja Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-A) in Obligacijski zakonik (OZ).

13. Zavarovanje odgovornosti:
Nepremičninska družba ima zavarovano svojo odgovornost za opravljanje dejavnosti posredovanja pri prometu z nepremičninami v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d.

14. Pogodbena kazen:
V primeru, da naročitelj v nasprotju s to pogodbo zlorabi informacijo, ki mu jo posreduje posrednik nepremičninske družbe tako, da s poslovnimi zadevami v zvezi z nepremičnino seznani tretjo osebo (na primer drugo posredniško agencijo), je dolžan plačati nepremičninski družbi pogodbeno kazen v višini dogovorjene provizije za nadomestilo vseh stroškov posredovanja, kot da bi bil posel z naročiteljem sklenjen.

Enako velja tudi v primeru, če naročitelj sklene posel s tretjo osebo s katero ga je seznanil posrednik nepremičninske družbe brez vednosti nepremičninske družbe. V tem primeru je naročitelj prav tako dolžan plačati nepremičninski družbi pogodbeno kazen v višini dogovorjene provizije za posredovanje ter ji povrniti vse stroške katere je imela s posredovanjem pogodbene nepremičnine.

Določila pogodbene kazni veljajo tudi za vse primere, ko je naročitelj enostransko spremenil bistvene elemente oz. izhodišča za izvedbo pravnega posla, ki so v nadaljevanju nepremičninski družbi poleg moralne povzročili tudi materialno škodo.

V skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju veljajo določila pogodbene kazni za obdobje od sklenitve prvega pisnega dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo do sklenitve pogodbe, oz. še 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.

Naročitelj s podpisom pogodbe o posredovanju pooblašča nepremičninsko družbo, da sme v njegovem imenu pri upravljalcu ali drugih institucijah, ne da bi imel podatke o sklenjenih poslih, pridobiti informacijo o tem ali je bil pravni posel res sklenjen.

15. Reševanje sporov
Morebitne spore, o katerih se pogodbeni stranki ne bi mogli dogovoriti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče Novi Gorici.

Cene v splošnih pogojih poslovanja vključujejo davek na dodano vrednost v višini 22%.

Veljavnost splošnih pogojev od 10.8.2019

Direktor Urška Semenič

Najbolj obiskane

Prodaja

Prodaja

Oddaja

Oddaja

Prodaja

Naključne

Prodaja

Prodaja

Oddaja

Oddaja

Prodaja

Contact

Bodite obveščeni o ponudbi

Oddaja stanovanj

  • Real estate - Apartment, rent out, Nova Gorica, 800 €/mesec